Kategórie      

Ochrana osobných údajov

Úvod INFORMÁCIEOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb používateľ potvrdzuje, že je urozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.

 

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

 

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v 3. krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

 

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

 

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany poskytovateľa plniť.

 

1.10 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

 

1.11 Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

 

1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň

2. vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo užívateľ so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.

3. Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@toppodlahy.sk.

 

1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

 

Nevyhnutné cookies - Cookies nevyhnutne potrebné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.

 

Analytické a marketingové cookies - Pre použitie ostatných súborov cookies je vyžadovaný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané najmä pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

 

1.12.1 Konkrétne používáme cookies:

Nevyhnutné cookies

CookiesÚčel
externaFontsLoaded Pomáha nám s načítaním fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítania webu
PHPSESSID Slúži k identifikácii prihlásení
previousURL Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Pomáha s identifikáciou predchádzajúceho zdroja návštev
mccid a mceid Interné informácie pre zaisteie správneho chodu stránok
SRV_id Interné informácie pre zaistenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies

Analytické cookies

Cookies (služba)Účel 
Google Analytics Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu

Podmínky služby Google

Analytics

Smartlook a Smartsupp Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu a komunikácie s klientmi Podmínky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Použiváme ich k vyhodnocovaniu úspešnosti a zlepšovaniu webu Podmínky služby Google Optimize

Marketingové cookies

Cookies (účel)Účel 
Google Adwords Používame Adwords k cieleniu reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používame Sklik k cieleniu reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook audience Používame Facebook k cieleniu reklamy Podmínky služby Facebook
Twitter Používame Twitter k cieleniu reklamy Podmínky služby Twitter
Linkedin Používame Linkedin k cieleniu reklamy Podmínky služby LinkedIn
2.1 Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov a užívateľov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ je správcom týchto údajov.
 
2.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.toppo2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy Shoptet formou licenční smlouvy. dlahy.sk (ďalej len "licenčná zmluva") uzatvorenej s Užívateľom do ustanovenia užívateľského účtu.
 
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.4 - 2.7 týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
 

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

 

-bežné osobné údaje,
-osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR,


ktoré Užívateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

 

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania tovarov  služieb formou upnej zmluvy.

 

2.6. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

 

3.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 a čl. 2.7 týchto podmienok.

 

3.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že je v celom rozsahu akceptuje.

 

3.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

 

3.4. Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +421 907 781 448, info@toppodlahy.sk.